V píseckém muzeu bude k vidění vzácná kronika

V píseckém muzeu bude k vidění vzácná kronika
25. listopadu 2022 Události Autor: Adéla Šimoníková

Mimořádná krátkodobá výstava Kronika milevského opata Jarlocha bude v Prácheňském muzeu v Písku veřejnosti zpřístupněna od úterý 29. listopadu do neděle 4. prosince. Díky výpůjčce od Královské kanonie premonstrátů na Strahově bude za přísných bezpečnostních podmínek v Rytířském sále muzea vystaven originál středověkého rukopisu Jarlochovy kroniky, známý také jako Milevský letopis.

Kronika prvního milevského opata Jarlocha se dochovala v jediném středověkém rukopisu, který obsahuje i opisy dalších děl, je navíc zčásti Jarlochovým autografem. Milevský opat Jarloch je tak jediným českým středověkým kronikářem, jehož rukopis známe. Dílo psané v latině je z větší části tvořeno oslavným životopisem jeho dobrodince a učitele, želiv­ského premonstrátského opata Gotšalka, v jehož blízkosti prožil řád­ku let a který se také zasloužil o Jarlochovo vzdělání.

Kronika patří k jednomu z důležitých pramenům pro poznání českých dějin poslední třetiny 12. století – popisuje události let 1167–1198: „Pokud ovšem doufáme, že se dočteme o událostech z jihočes­kého prostoru, kde byl text sepisován, budeme zklamáni. Platí to do­konce i o Jarlochově působišti – milevském klášteře, o němž nezazní než důležitá zpráva o požáru roku 1190 a o počátku opatova působení v jeho čele roku 1187,“ vysvětluje historik středověkých dějin píseckého muzea Jan Adámek.

Součástí celého kodexu jsou i opatovy přípisky po stranách – jedná se vlastně o redakční práci, která však zůstala nedokončená. Jarloch třeba připsal: „V roce, kdy se to stalo, tedy 1187 od vtělení Páně, jsem já, Jarloch, přijal toto místo do správy a titul opata a v něm až dodnes pracuji v mnoha protivenstvích a skoro bez úspěchů v očekávání Božího milosrdenství.“

Vystavení kroniky bylo umožněno Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, které dílo patří a která je uchovává. Zvláštní bezpečnostní podmínky v muzeu zajišťuje Policie ČR. Na výstavě je přísně zakázáno fotografování a natáčení. Pro zájemce je navíc na 1. prosince od 16 hodin připravena přednáška vědecké pracovnice Strahovské knihovny Hedviky Kuchařové, která nabídne shrnutí dosavadních znalostí o tomto významném díle.

Muzeum touto výstavou navazuje na sérii mimořádných krátkodobých výstav z minulých let, kdy již bylo v Písku možné vidět například Nobelovu cenu akademika Heyrovského, sošku Oscara z majetku režiséra Jiřího Menzela nebo československou vlajku, kterou měl s sebou americký astronaut na Měsíci.