Komentář arcibiskupa Graubnera: Nová evangelizace

Komentář arcibiskupa Graubnera: Nová evangelizace
17. února 2018 Komentář týdne Autor: Filip Breindl

Na otázku nové evangelizace v současné Evropě se zaměřuje aktuální Komentář týdne, který připravil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Vychází z celocírkevní únorové připomínky svatých Cyrila a Metoděje. Vysíláme v sobotu 17. února 2018 v 7.30 a 18.20, opakujeme v neděli v 1.45 a v pondělí v 10 hodin.

Nová evangelizace

        Zatímco my slavíme svátek svatých Cyrila a Metoděje v červenci, ve světovém kalendáři se slaví 14 února, v den smrti sv. Cyrila. Letos se svátek patronů Evropy kryl s Popeleční středou. Proto se každoroční římská pouť k svatým bratřím slavila v bazilice svatého Klimenta nad Cyrilovým hrobem už v předvečer. V organizaci pouti se střídají slovanské kněžské semináře v Římě: Češi, Slováci, Chorvati a Slovinci. Vždycky jde tak trochu o dostaveníčko slovanských biskupů, kněží, bohoslovců i řeholníků a řeholnic, ale i laiků, kteří v Římě pracují či studují, nebo přijeli jako poutníci. Měl jsem tu čest, že jsem byl pozván, abych letošní pouť vedl.

            Apoštolové Slovanů žili dávno v 9. století a přece jsou i dnes středem pozornosti nejen jako oslavovaní a uznávaní světci, ale i jako inspirátoři a učitelé.  

Když přišli k našim předkům jako misionáři, nebyli první. Už řadu let zde působili misionáři z jiných zemí. Byly tu i kostely. Lidé však dosavadním misionářům nerozuměli a proto evangelium zůstalo daleko od jejich srdcí. Svatí bratři použili nové formy evangelizace a byli úspěšnější.

Evropa je dnes v situaci, která se v něčem té jejich podobá. Na mnoha místech stojí kostely, ale většině obyvatel evangelium moc neříká. Nežijí podle něho. Kazatelé se namáhají, ale pro mnohé jsou jako cizinci, kteří mluví neznámou řečí. Jakoby vysílali na jiné vlnové délce, než na jaké poslouchá svět. Dělají se různé pokusy. Někdy opouštíme naši terminologii, někteří dokonce i hodnoty, aby se přiblížili myšlení světa, a stejně jsou nakonec zklamáni. Evropa nutně potřebuje evangelizaci. V čem by však měla být naše forma evangelizace jiná, aby byla úspěšná?

Svatý papež Jan Pavel II., velký ctitel svatých Cyrila a Metoděje, vyzýval k nové evangelizaci už od nástupu do svého úřadu. Co si představoval pod pojmem „nová evangelizace“? (Podle jedné přednášky Chiary Lubichové) říkal Jan Pavel, že evangelizace musí být nová svým zápalem. A to bude tehdy, když poroste naše spojení s Bohem a vzplane v nás oheň Ducha.

Nová bude tím, že nebudeme čekat na misionáře profesionály, kněze a řeholníky, ale evangelizovat bude celý Boží lid, každý, kdo objevil, že ho má Bůh rád.

Nová musí být i ve způsobu, kdy nejde jen o poučování, ale o dialog vycházející z lásky a úcty k druhému i k pravdě. Dialog ovšem neznamená, že diskutujeme o tom, co z Boží pravdy přijmeme a co ne. Ale přijetím druhého člověka vytváříme společenství, společenství Církve, v němž se setkáváme se samotným Kristem. Musíme být v jeho lásce, abychom mohli zakusit, že on sám je uprostřed nás. Jde o vytvoření skutečného teologického místa, kde je možné setkání s živým Bohem.

V pokoře se sami stáváme ničím, abychom v jistém smyslu mohli do druhého proniknout. Tak se my inkulturujeme do světa druhého, seznamujeme se s jeho kulturou, s jeho jazykem a on se disponuje k tomu, aby nám naslouchal. Pak můžeme sdělovat, co učí naše víra, aniž bychom něco vnucovali, nebo se snažili někoho přetahovat. Dáváme prostě z lásky.

Evangelizace je snaha Církve ohlašovat všem, že Bůh je miluje, že za ně obětoval svůj život v Ježíši Kristu a že je zve k věčnému štěstí. Zaměřuje se nejen na jednotlivce, ale na celé části obyvatelstva a má za cíl uskutečnění zralých církevních společenství.

            Není však možné evangelizovat druhé, jestli neevangelizujeme nejprve sebe. Jen člověk proměněný zákonem Kristovy lásky může obrátit srdce a mysli druhých.

Lásku Boží k lidem nelze jen ohlašovat, je třeba ji přinášet. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když milujete jeden druhého. A nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. První křesťané vydávali toto svědectví tak, že se říkalo: Podívejte se, jak se milují. Kdo věří, že Bůh je láska, ten ví, že darováním lásky, daruje Boha.

Podmínkou účinné evangelizace je naše svatost a také hlásání ze střech toho, co jsme prožili v intimním spojení s Bohem, sdělování zkušeností s Bohem a jeho slovem. Evangelium už bylo přeloženo do mnoha jazyků, ale stále není hotov překlad do řeči skutků. Jen ten umožňuje nové vtělení Božího slova do našich činů.

Celý evropský kontinent potřebuje novou evangelizaci a má právo očekávat od křesťanů pomoc. Mnoho lidí dnes žije trvale nebo na čas v jiných prostředích, ba i v jiných evropských zemích. Kéž by svůj pobyt v jiném prostředí, které třeba dnes nežije křesťansky, chápali jako misijní poslání. Vlastně každý křesťan by měl dnes chápat, že je povinen přinášet Boha tam, kde žije. Postní doba, kterou jsme právě začali, je skvělou příležitostí.

 

arcibiskup Jan Graubner

pro Radio Proglas, únor 2018