Zneužívání: Zveřejněny výsledky apoštolské vizitace v Irsku

20. března 2012 Události Autor: Ondřej Mléčka

Vatikán dnes vydal závěrečnou zprávu shrnující výsledky apoštolské vizitace v Irsku, která se konala v souvislosti s odhalením případů zneužívání některými členy církve.

Zpráva znovu vyjadřuje „zděšení, jež vyslovil Benedikt XVI. v dopise katolíkům v Irsku“ v březnu 2010, a ujišťuje o „blízkosti, kterou římský biskup vícekrát vyjádřil obětem těchto hříšných a zločinných činů.“

Vizitace, jež měla pastorační charakter, dosvědčila vážnost selhání, jež umožnily nedostatečné pochopení záležitosti a reakci na ni, a to i ze strany některých biskupů a řeholních představených. Zároveň poukázala na kroky, které církev v Irsku od 90. let podnikla, aby problému lépe čelila.

Zpráva hodnotí kladně výsledek norem dokumentu Safeguarding Children z roku 2008, který vyzývá mimo jiné k zapojení laiků i církevních struktur do oblasti prevence a formace, vybízí k úzké spolupráci s civilními orgány nebo poukazuje na nutnost součinnosti s Kongregací pro nauku víry. Tyto normy budou dále aktualizovány na základě indikací zmíněné kongregace z 3. května 2011.

Zpráva dále oceňuje práci Národní rady pro ochranu dětí, zejména kontrolu praktikování výše uvedených norem, a vyjadřuje přání, aby se tato kontrola co nejrychleji rozšířila na všechny diecéze a řeholní instituty, a konala se pravidelně.

Biskupové jsou dále vyzváni, aby vypracovali normy pro duchovní, kteří selhali, ale nebyli civilně odsouzeni, či pro kněze, kteří byli falešně obviněni.

Zpráva též kladně hodnotí současnou formaci v kněžských seminářích a dává některé indikace pro budoucí výchovu kandidátů ke kněžství: Důraz na autentickou spiritualitu kněžství, posílení zodpovědnosti biskupů v seminářích, zavedení důslednějších kritérií pro výběr kandidátů, zajištění, aby bohoslovci bydleli ve vlastních budovách a zavedení náležité formace v otázce ochrany mladistvých.

Řeholní instituty mají nabídnout tříletý program určený k prohloubení svého charismatu, rozvinout prostředky k oživení svého společenství v oblasti modlitby, společného života a apoštolského poslání. Zpráva též řeholníky vyzývá, aby byli otevření k těm, kdo trpí následky zneužívání.

Dokument dále poukazuje na některé priority v oblasti pastorace – formace v otázkách víry, zhodnocení práce laiků, role učitelů náboženství, otevřenost k hnutím, věrnost učitelskému úřadu církve – a oznamuje, že Svatý stolec a irští biskupové zahájili reflexi nad uspořádáním diecézí, aby mohly lépe odpovědět na své poslání.

Zpráva shrnující výsledky apoštolské vizitace v Irsku také poukazuje na některé současné pozitivní prvky: „Mezi znameními naděje patří oddanost a nasazení, s nimiž mnozí biskupové, kněží a řeholníci žijí své poslání; lidská a duchovní blízkost, kterou mnozí z nich  v období krize pocítili ze strany věřících; hluboká víra mnoha mužů i žen; a široké zapojení řeholních kněží a laiků do vytvoření struktur pro ochranu mladistvých.“