V Německu se sešli neslyšící katolíci z celé Evropy

V Německu se sešli neslyšící katolíci z celé Evropy
14. září 2022 Události Autor: Jana Kuklová

Slovensko bude v roce 2024 hostit příští setkání neslyšících katolíků Evropy. Na začátku září o tom na letošním setkání, které se konalo v německých Cáchách, rozhodli zástupci neslyšících katolíků ze 13 evropských států. Kromě laiků se události účastnili také dva neslyšící diákoni a řeholní sestra. 

Cílem shromáždění byla reflexe dosavadních aktivit pastorace neslyšících a jejich integrace do pastoračního procesu, jak na místní, tak i diecézní úrovni. Mezi priority následujícího období bylo stanoveno zkvalitnění doprovázení rodin, podpora vzdělávání neslyšících. Důraz byl také kladen na technické zabezpečení překladů Bible do znakového jazyka v jednotlivých státech, výuku znakového jazyka pro kněze a prohloubení formace těch neslyšících, které Bůh volá ke kněžskému nebo řehlonímu životu.

Závěr setkání se nesl ve znamení voleb. Za členy rady Neslyšících katolíků Evropy byli opětovně zvoleni a potvrzeni dosavadní sedmi členové (ze Španělska, Francie, Německa, Itálie, České republiky a Slovenska). 

Zdroj: tkkbs.sk