Komentář týdne kardinála Miloslava Vlka

27. října 2008 Komentář týdne Autor: Kateřina Vitouchová

"Všechno, co učinilo evropskou civilizaci velkou, má svůj původ v Bibli, Evropa bez Boha naopak buduje civilizaci strachu," zaznělo také na 12. řádném generálním shromáždění synody biskupů na téma Boží slovo v životě a působení církve.  To vyvrcholilo ve Vatikánu nedělní eucharistickou slavností za předsednictví papeže Benedikta XVI.. V Komentáři týdne uvádíme delegáta České biskupské konference. Poslouchejte na Proglasu dnes v 15.10, kdykoli v audioarchivu

Drazí posluchači Proglasu! Největší událost v církvi v posledních třech týdnech slavnostně končí o tomto víkendu. Mluvím o XII. řádném generálním shromáždění Synody biskupů, kteří zastupují 113 biskupských konferencí všech pěti kontinentů. Trvalo od 5. do 26. října. Ta označení vatikánského shromáždění, mohou klamat, protože tu nebylo jen oněch 253 biskupů, ale také více než 70 kněží, řeholnic, řeholníků a laiků, mužů i žen všech barev pleti.

Zasedání se konalo v synodální aule, která se nachází nad velice známou audienční aulou Pavla VI. ve Vatikánu. Její zasedací prostor má formu velkého amfiteátru, takže čtyřčlenný řídící tým, kterému předsedá Svatý otec Benedikt XVI. s generálním sekretářem Synody mons. Eterovičem po své levé ruce, má před sebou v pestrých barvách vějířovitý půlkruh všech zhruba 350 účastníků. Tento krásný pohled bych přál zakusit každému z vás: Církev shromážděná ve jménu nejsvětější Trojice! Biskupové i laici, lidé ze struktur církve, osobnosti z různých proudů a názorových skupin, laici z nových církevních hnutí, – všichni tady prostě shromážděni jako lid Boží, v čele s papežem a hlavně spolu hovořili ve svobodě a v souladu jako členové jedné rodiny. Nejen v aule, při projevech, ale i o přestávkách, při jídle, kolem stolu. Jazykové bariéry nebyly žádnou nepřekonatelnou překážkou, mluvili spolu o své víře, o svých zkušenostech s Bohem.

Vysoká kultura lásky vzájemných mezilidských vztahů! Svoboda ve stylu božské Trojice…! Myslel jsem při tom často na náš parlament a tu jeho negativní kulturu sobectví, hrubosti a často i nenávisti. Milí páni poslanci, přál bych vám zažít aspoň pár dní synodálního zasedání církve a atmosféru, v níž ten společný čas jednání probíhal. Ano, církev má mnoho co nabídnout dnešní společnosti právě v oblasti duchovní kultury stylu života a hodnot. Nebyla to jen mezinárodní konference na vysoké úrovni, ale široké společenství dětí Božích, které naplňovala hluboká jistota a radost z víry. Myslel jsem při tom i na naše předsednictví Evropy. Máme ve své tradici prvního Čecha evropského rozměru svatého biskupa Vojtěcha, který před tisíci léty jednal s tehdejším císařem Otou o duchovních, křesťanských základech sjednocené Evropy. Byl jsem navštívit hrob sv. Konstantina-Cyrila v basilice sv. Klimenta a prosil jsem tohoto našeho velkého slavného patrona Evropy o přímluvu za náš dnešní úkol předsednictví Evropě.

Škoda, že tu nemáme více prostoru, abych mohl šířeji přejít k tématům, které byly předmětem jednání tak representativního fóra Synody o „Božím slově v životě a poslání církve“ v dnešním světě, a pohovořit o velkých tématech synodálního dialogu: Kristus, který i dnes mluví aktuálně v evangeliu, nás všechny žádá, abychom byli kvasem uprostřed současné společnosti, za kterou máme spoluzodpovědnost, a přinášeli jí duchovní hodnoty, které ztratila a bez nichž nemůže žít.

Evangelium nás vyzývá ke smíření s Bohem i s lidmi, mluví o sjednocení všech křesťanů, o rodině, o vztazích k nemocným, potřebným, k bídě ve světě, o laicích a jejich zodpovědnosti a povinnostech ve světě, o závažném úkolu spolupracovat na tom, aby svět byl spravedlivější, o vztahu k utrpení ve světě, k obětem nespravedlnosti, k přírodě, k ekologii atd. Mnohé z toho zazní v Poselství pro církev a svět, které je vydáváno. Boží slovo, evangelium, nás zavazuje, abychom je realizovali v konkrétních potřebách této doby.

Nebyly to jen zbožné meditace nad Božím slovem, ale jasné pochopení našich úkolů v tomto světě. Tato synoda proto znamená obrovskou nabídku církve naší době, naši společnosti, která přešlapuje na místě, stojí často bezradně tváří v tvář pro ni neřešitelným problémům nejen ekonomickým, ale hlavně základním duchovním a morálním. Z tohoto světového církevního zasedání tedy vzchází veliká výzva křesťanům a světu. Kéž Duch Boží způsobí, aby byla přijata.

               Ve Vatikánu 30. října 2008 kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, primas český

V příštím Komentáři týdne v sobotu 1. listopadu se poslední ředitelka českého vysílání Rádia Svobodná Evropa a naše stálá spolupracovnice, publicistka Olga Kopecká-Valeská, zamyslí nad globální finanční krizí v evropském kontextu.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony