Doprovázejme a integrujme zraněné, vybízí exhortace Radost z lásky

Doprovázejme a integrujme zraněné, vybízí exhortace Radost z lásky

Tiskové středisko svatého stolce v poledne 8. 4. 2016 představilo apoštolskou exhortaci Amoris Laetitia, která završuje dvouletou práci synodálních otců.

Je rozdělena do devíti kapitol s více než třemi sty paragrafy a „zaměřuje se na „lásku“, nikoliv na doktrínu lásky", zdůraznil generální sekretář synodu kardinál Lorenzo Baldisseri, který dokument prezentoval.

Text navazuje na učení dřívějších papežů o rodině, např. na koncilní dokument Gaudium et Spes, encykliku Humanae vitae Pavla VI. a Familiaris consortio Jana Pavla II.  Obsahuje závěry jak jednotlivých synod o rodině, které se konaly v předchozích dvou letech, ale i příspěvky národních biskupských konferencí. „Způsob, jakým se chápou některé konkrétní problémy v dané zemi, ale nemůže být „globalizován“ na celý svět a ne všechny diskuze mohou být vyřešeny zásahem učitelského úřadu církve, nicméně dogmatické otázky jsou církví jasně definovány,“ vysvětluje Tiskové středisko České biskupské konference. „Dokument jsem četl s velkou radostí a vděčností Svatému otci,“ svěřil se kardinál Christoph Schönborn a dodal, že „křesťanský život v rodině má být radostí a tento přístup se v exhortaci naplňuje“.

V úvodu papež František popisuje rodinu v biblickém kontextu a zajímá se o současnou situaci tváří v tvář výzvám a povolání, které má naplňovat. Zajímá se i o etickou výchovu dětí, kde zdůrazňuje potřebu sexuálního vzdělávání s důrazem na vzájemné darování se. Jedna z kapitol pojednává i o formaci snoubenců k rodinnému životu, další se nevyhýbá bolestným situacím, které neodpovídají Božímu plánu. Doprovázet – rozlišovat – integrovat jsou základní apely, které doporučuje při jejich řešení. „Je třeba pomoci každému nalézt vlastní způsob účasti na církevním společenství, aby se cítil být příjemcem nezaslouženého, bezpodmínečného a nezištného Božího milosrdenství. (…) Je bezpodmínečně nutné, aby se pastýř na každého z nich díval jako na jedinečnou bytost a zájemce doprovázel v procesu rozlišování a integrace na základně doporučení biskupa," četl kardinál Baldisseri z dokumentu na adresu znovusezdaných párů v církvi. „Je pravda, že obecné normy představují dobro, které se nesmí nikdy přehlédnout nebo zanedbat. Avšak ve své formulaci nemohou tyto normy zcela zahrnout všechny konkrétní situace. Zároveň je vhodné říci, že právě z tohoto důvodu to, co je součástí praktického rozlišování v konkrétní situaci, nesmí být povýšeno na roveň normě,“ zdůrazňuje se v dokumentu nespočetná rozmanitost konkrétních situací, která neumožňují obecnou normu kanonického typu. Exhortace proto vybízí „k zodpovědnému osobnímu a pastoračnímu rozlišování konkrétních situací, které by mělo uznat, že – protože ‚stupeň zodpovědnosti není stejný ve všech případech‘ – důsledky a účinky normy nemusí být vždy stejné,“ uzavírá Tiskové středisko České biskupské konference.

Foto (vatican.va) : Každý biskup spolu s výtiskem exhortace obdržel papežův vlastnoručně napsaný vzkaz, v kterém stojí: „pro dobro všech rodin a všech lidí, mladých i starých, svěřených do tvé pastorační služby“. 

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony