Pohlednice - Doxa - zpravodaj KTF UK v Praze

Pohlednice - Doxa - zpravodaj KTF UK v Praze

Pořad v souvislostech


Zvuková pohlednice Jany Beránkové - Doxa leden 2017
Budeme vysílat

Zvuková pohlednice Jany Beránkové
Zvuková pohlednice Jany Beránkové
Zvuková pohlednice Jany Beránkové
Vysílali jsme

Národní muzeum Praha
Cena Celestýna Opitze 2017
Třetí pražský biskup Audioarchiv
18. ledna 2017 Pohlednice Autor: Jana Beránková

Zpravodaj Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze nabízí první číslo třetího ročníku tentokrát na téma Kazatelna.

Doxa – sláva, nádhera, majestát; jas, lesk, záře; pověst, vážnost, uznání; mínění, názor, domněnka, zdání; domýšlivost, nadutost, pýcha. Jediné řecké slovo, a tolik kladných, neutrálních i záporných významů! Všechny byly brány v potaz, když se rodila Doxa: zpravodaj Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jejíž nové číslo právě vyšlo a jež je k dispozici čtenářům.

Blíží se čas vánoční, kdy se nad lidmi, kteří obklopují nepatrného, nenápadného Ježíše, rozezní andělský chvalozpěv: doxa en hypsistois theó, sláva na výsostech Bohu (Lk 2,14). A to je také čas, kdy k vám přicházíme se zpravodajem Doxa.

DOXA_2017_ledenndexAndělé, Boží poslové, ohlašovali narození Spasitele. Jejich působení patří do kontextu Božího zjevení. Bůh Otec je první kazatel: vyslovuje mocí Ducha a s pomocí Panny Marie vtělené Slovo. Syn Ježíš Kristus, zosobněné Evangelium, vnesl Otcovu zvěst do světa, který je prostoupen zlem a utrpením, a zvěstoval mu radostnou zvěst o Boží milosrdné náklonnosti k lidem. Duch Kristův pak vštěpuje Otcovo Slovo do srdcí tvorů. Andělé i lidé jsou tak přidružováni k působení samotného Boha. Slova a skutky, jimiž svědčí o Bohu a jeho Pomazaném, mají být projevem toho, že se oni sami stávají slovem a obrazem Božím, zjevností Ducha lásky, který pojí Otce a Syna. Celé křesťanství se tak jeví jako jedna jediná, Bohem i lidmi společně sdílená radostná zvěst.

O těchto skutečnostech můžete spolu s námi uvažovat, až budete číst příspěvky, které jsme shromáždili v rubrice Focus. Je věnována tématu „kazatelna“ a potažmo i „kázání“. S ní je spojeno, jako obvykle, i vyobrazení na obálce: Ježíš Kristus ohlašuje lidem evangelijní blahoslavenství. Vyprávění o absolventech fakulty i připomínka Jana Merela jsou pak vlastně dokladem „proudění Slova“, které již bylo zmíněno. Příběh Karla Havlíčka Borovského v kontrapunktu dokládá, že zvěstovatelé, nejsou-li svatí, zastírají evangelium, které se snaží hlásat, a ztěžují druhým cestu k Bohu. Ostatní rubriky pak hovoří o tom, čím žije naše fakulta.

Přeji vám, vážení čtenáři, radost z Hospodina. Kéž k ní přispěje i tato naše Doxa!

 

vedoucí redaktor

Chcete-li se do Doxy začíst, můžete tak učinitDokument ke stáhnutĂ­  zde.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky ve všední den ve 14, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony